شماره پشتیبانی : 09126110976 -- 02166488416
قیمت محصول :     40000 تومان

سبد خرید

تعداد موارد موجود در سبدخرید: 0

    فعلا محصولی اضافه نکرده اید!

مقایسه انگیزش تحصیلی، سازگاری اجتماعی و احساس تنهایی در دانش آموزان دختر وپسرمقطع متوسطه باتمرکز بر شرایط کرونادرشهرستان پردیس


فهرست مطالب چکیده 1فصل اول: کلیـات تحقیق. 21-1-مقدمه. 32-1-بیان مساله: 63-1-اهمیت وضرورت پژوهش  : 94-1-اهداف پژوهش: 121-4-1-هدف اصلی پژوهش: 122-4-1-اهداف فرعی پژوهش: 125-1-سوال اصلی پژوهش: 126-1- سوالات فرعی پژوهش: 127-1-فرضیه اصلی: 128-1-فرضيه‏هاي فرعی: 129-1-تعاریف صوری وعملیاتی متغیرها: 13فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش... 141-2- پیش‌ درآمد. 152-2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش... 151-2-2- انگیزش... 151-1-2-2- بی انگیزگی.. 172-1-2-2- انواع انگیزه 171-2-1-2-2-انگیزش اولیه در مقابل انگیزش ثانویه. 172-1-2-2--2انگیزش درونی در مقابل انگیزش بیرونی.. 182-2-1-2-3-انگیزه های هوشیار در مقابل انگیزه های ناهوشیار. 192-2-1-2-4-انگیزه پیشرفت.. 202-2-1-2-5-انگیزش اجتماعی.. 213-1-2-2- نظریه های عمده درتوضیح انگیزش... 222-2-1-3-1-نظریه اهداف پیشرفت.. 222-3-1-2-2-  نظریه خود تعیین گری.. 234-1-2-2- نظریه های شناختی انگیزش... 261-4-1-2-2-نظریه انتظار ضرب در ارزش... 272-4-1-2-2-نظریه ناهمخوانی شناختی: 283-4-1-2-2-نظریه کانون کنترل. 284-4-1-2-2-نظریه اسناد. 295-1-2-2-عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی: 306-1-2-2- نظریه های رفتاری انگیزش... 331-6-1-2-2-نظریه یادگیری اجتماعی.. 342-6-1-2-2-شرطیسازی کلاسیک... 353-6-1-2-2-شرطی شدن کنشگر. 354-6-1-2-2-شرطی سازی وسیله ای.. 382-2-2-گستره نظري مربوط به احساس تنهایی.. 391-2-2-2-احساس تنهایی: 392-2-2-2-تعریف احساس تنهایی: 403-2-2-2-دو دیدگاه عمده در ارتباط با احساس تنهایی: 434-2-2-2-همراهی احساس تنهایی با سایر مشکلات روانی: 445-2-2-2-دیدگاه ویس... 446-2-2-2-ویژگی‌های افراد دارای احساس تنهایی: 457-2-2-2-مولفه‌های اصلی در احساس تنهایی: 463-2-2-سازگاری اجتماعی.. 474-3-2-2- دیدگاه نظری سازگاری.. 491-4-3-2-2- دیدگاه انسانگرایی.. 492-4-3-2-2- دیدگاه بین فردی سالیوان. 503-4-3-2-2- دیدگاه روانی- اجتماعی اریکسون. 504-4-3-2-2-نظریه ی تحولی.. 505-4-3-2-2- دیدگاه یادگیری ولف... 525-3-2-2- روانشناسی اجتماعی.. 526-3-2-2- اجتماعی شدن. 537-3-2-2- مبانی نظری سازگاری اجتماعی.. 581-7-3-2-2- نظریه ی پردازش اطلاعات اجتماعی.. 582-7-3-2-2- مراحل مدل پردازش اطلاعات اجتماعی.. 583-7-3-2-2- دیدگاه روانشناسی شناختی.. 594-7-3-2-2- دیدگاه زیستی-روانی و اجتماعی.. 618-3-2-2- ویژگیهای افراد دارای سازگاری اجتماعی.. 619-3-2-2- عوامل مؤثر در سازگاری اجتماعی.. 622-2-4-پیشینه پزوهش: 631-4-2-2-تحقيقات انجام شده در خارج كشور. 632-4-2-2- تحقيقات انجام شده در داخل كشور. 665-2-2- جمع بندی و نتیجه گیری: 70فصل سوم: روش شنـاسی پژوهـش... 731-3- روش پژوهش... 742-3-جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. 741-2-3-جامعه آماری.. 742-2-3-نمونه و روش نمونه گیری.. 743-3-روش جمع آوري اطلاعات.. 741-3-3-.پرسشنامة سازگاري اجتماعی سینها AISS. 752-3-3-.پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر: 763-3-3-.مقیاس احساس تنهایی: 784-3-روش های تجزيه و تحليل اطلاعات.. 79فصل چـهارم: تجزیه ‌و تحلـیل داده‌ها 801-4- مقدمه. 812-4-یافته  های توصیفی.. 813-4- بررسي جمعيت شناسي.. 81. 824-4- تحلیل واریانس چند متغییره 855-4- یافته های استنباطی.. 86فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری. 911-5- مقدمه: 912-5- بحث وتبیین.. 923-5- محدودیت ها : 954-5- پیشنهادات.. 951-4-5- پیشنهادات پژوهشی.. 952-4-5- پیشنهادات کاربردی.. 96منابع فارسی.. 98منابع لاتین.. 107پیوست ها 113    


 فهرست جداولجدول (4-1): بررسي وضعيت جنسیت... 81جدول (4-2): بررسي وضعيت تحصیلات... 82جدول (4-3): بررسي وضعيت سن.. 83جدول (4-4): ویژگی توصیفی متغیرهای تحقیق.. 84جدول (4-5): آزمون کولموگروف اسمیروف برای بررسی نرمال بودن.. 85جدول (4-6): آزمون باکس جهت بررسی همگنی ماتریس.... 86جدول (4-7): آزمون لون برای بررسی همگنی یا یکسانی واریانس.... 86جدول (4-8): نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری.. 87جدول (4-9): آزمون t مستقل برای بررسی تفاوت انگیزش تحصیلی در بین دانش‌آموزان دختر و پسر. 87جدول (4-10): آزمون t مستقل برای بررسی تفاوت سازگاری اجتماعی در بین دانش آموزان  دختر و پسر. 88جدول (4-11): آزمون t مستقل برای بررسی تفاوت  احساس تنهایی دردانش آموزان دختر و پسر. 89   


 فهرست نمودارهانمودار (4-1): بررسي وضعيت جنسیت... 82نمودار (4-2): بررسي وضعيت تحصیلات... 83نمودار (4-3): بررسي وضعيت سن.. 84    
 


 چکیدهاین پژوهش با تمرکز بر شرایط کرونا به مقایسه انگیزش تحصیلی ، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان دختر وپسرمتوسطه شهرستان پردیس پرداخت. جامعة اين پژوهش شامل دانش آموزان پایه اول تا چهارم دبیرستان شهرستان پردیس در سال تحصیلی 1400- 1399، است. حجم نمونه 100 نفر بود که به صورت در دسترس انتخاب شدند.(50 نفر پسرو50 نفر دختر) براي گردآوري داده ها از3 پرسشنامه:پرسشنامه سازگاري اجتماعی سینها(AISS)،پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر،مقیاس احساس تنهایی استفاده شد. در بخش آمار توصیفی این پژوهش از شاخص هایی مانند میانگین و انحراف استاندارد استفاده شده است.همچنین در بخش آمار استنباطی برای مقایسه دو گروه (دانش آموزان دختر و پسر) از نظر انگیزش تحصیلی ، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی درفرضیه اصلی ازتحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA )ودر فرضیات فرعی از آزمونt مستقل استفاده شد . نتیجه آزمون فرضیه اصلی  با توجه به معنی دار شدن لامبدای ویکلز، دانش آموزان پسر و دختر حداقل در یکی از متغیرهای احساس تنهایی، سازگاری اجتماعی و انگیزش تحصیلی متفاوت می‌باشند. نتایج آزمون در فرضیات فرعی نشان داده است که، 1- بین دو گروه در متغیر انگیزش تحصیلی تفاوت معنی دار وجود ندارد، 2- سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان پسر از دانش‌آموزان دختر کمتر است.، 3- احساس تنهایی دانش‌آموزان دختر از دانش‌آموزان پسر بیشتراست.كليد واژه ها:انگیزش تحصیلی ،سازگاری اجتماعی، احساس تنهایی، دانش آموزان متوسطه ،تمرکز برشرایط کرونا


قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .

محصولات مرتبط ...

بودجه آموزش و پرورش سال 96 و سال 97 مقایسه ،مزایا و معایب آن سالها

پایان نامه / حسابداری
25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه بررسی مصونیت‌ها و معافیت‌های پارلمانی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به حقوق فرانسه و انگلیس

پایان نامه / حقوق
45000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جايگزين منبع پروتئين حيواني بر عملكرد جوجه های گوشتي

پایان نامه / پزشکی
45000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بررسی تطبیقی مبحث طبقه بندی مجرمین از دیدگاه روانشناسی جنایی ایران و فرانسه

پایان نامه / حقوق
40000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بررسی و تبیین جایگاه حقوقی عهدنامه مودت 1955 (بین ایران وامریکا) از منظر حقوق بین الملل پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پایان نامه / حقوق
40000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بررسی و تبیین جایگاه حقوقی عهدنامه مودت 1955 (بین ایران وامریکا) از منظر حقوق بین الملل پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پایان نامه / حقوق
40000 تومان
توضیحات محصول / خرید
0