شماره پشتیبانی : 09126110976 -- 02166488416
قیمت محصول :     40000 تومان

سبد خرید

تعداد موارد موجود در سبدخرید: 0

    فعلا محصولی اضافه نکرده اید!

بررسی روش های نوین تامین مالی وتوسعه وجایگزین ابزار های مناسب


عنوان:بررسی روش های نوین تامین مالی وتوسعه وجایگزین ابزار های مناسب  
چکیدههدف کلی این پژوهش ، بررسی روش های نوین تامین مالی وتوسعه وجایگزین ابزار های مناسب می باشد. قلمرو مکانی این پژوهش شرکت‌های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392-1397 می‌باشد.. پژوهش حاضر در زمرة پژوهشات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع پژوهشات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت در زمرة پژوهشات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دستة پژوهشات همبستگی محسوب می گردد. در اين پژوهش براي جمع آوري داده ها و اطلاعات، از روش كتابخانه اي استفاده شد. در بخش داده هاي پژوهش از طريق جمع آوري داده هاي شركت هاي نمونه با مراجعه به صورت هاي مالي، يادداشت هاي توضيحي و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذيرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد .....شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصيف و تلخيص داده‌هاي جمع آوري شده از آمار توصيفي و استنباطي بهره گرفته شده  است. به منظور تحليل داده‌ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های پژوهش (نرم افزار ایویوز) استفاده گرديده است. نتایج پژوهش  نشان داد، بین روش های تامين مالی از طریق بدهی و چشم اندازهای عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  رابطه معنادار وجود دارد. بین تأمین مالی از طریق  بدهی و چشم اندازهای عملکرد شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد. بین تأمین مالی از طریق انتشار سهام و چشم اندازهای عملکرد شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد. بین تأمین مالی از طریق تأمین مالی خارج از ترازنامه و چشم اندازهای عملکرد شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.کلمات کلیدی:روش های نوین تامین مالی ،توسعه وجایگزین ابزار های مناسب


قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .

محصولات مرتبط ...

بودجه آموزش و پرورش سال 96 و سال 97 مقایسه ،مزایا و معایب آن سالها

پایان نامه / حسابداری
25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه بررسی مصونیت‌ها و معافیت‌های پارلمانی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به حقوق فرانسه و انگلیس

پایان نامه / حقوق
45000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جايگزين منبع پروتئين حيواني بر عملكرد جوجه های گوشتي

پایان نامه / پزشکی
45000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بررسی تطبیقی مبحث طبقه بندی مجرمین از دیدگاه روانشناسی جنایی ایران و فرانسه

پایان نامه / حقوق
40000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بررسی و تبیین جایگاه حقوقی عهدنامه مودت 1955 (بین ایران وامریکا) از منظر حقوق بین الملل پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پایان نامه / حقوق
40000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بررسی و تبیین جایگاه حقوقی عهدنامه مودت 1955 (بین ایران وامریکا) از منظر حقوق بین الملل پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پایان نامه / حقوق
40000 تومان
توضیحات محصول / خرید
0