شماره پشتیبانی : 09126110976 -- 02166488416
قیمت محصول :     30000 تومان

سبد خرید

تعداد موارد موجود در سبدخرید: 0

    فعلا محصولی اضافه نکرده اید!

بررسی احکام، آثار و پیامدهای توقیف و ابطال عملیات اجرایی در اسناد لازم الاجراء و مطالعه تطبیقی آن با اجرای احکام مدنی


فهرست مطالبعنوان                                                                                                                  صفحهچکیده 1مقدمه  2الف)بيان مسأله  3ب)  پیشینه تحقیق  7ج)  فرضيه‏هاي تحقیق  8د) اهداف تحقيق  8ه)روش تحقیق: 91-1 تاریخچه‌ قانونی‌ اجـراء  111-2 اجـراء و انـواع آن  121-2-1 تعریف اجراء  121-2-1-1 دخالت قوه‌ قهریه‌ عمومی‌   121-2-1-2 وجـود حـکم یا سند لازم الاجراء  131-2-1-3 عدم اجرای مفاد حکم یا سند از جانب محکوم علیه یا متعهد  131-2-2 انـواع اجراء  131-2-2 نظام اجرای احکام مدنی   131-2-3 نظام اجرای اسناد  151-3 توقیف    161-3-1 تعريف لغوي توقیف    161-3-2 تعریف اصطلاحی توقیف    171-3-3 اقسام توقیف    171-3-3-1 اقسام توقیف بر حسب هدف   171-3-3-1-1 توقیف تأمینی   171-3-3-1-2 توقیف اجرایی   181-4 تاخیر  201-4-1 تاخیر اجرای حکم  201-4-1 تعریف تعطیل  221-4-2 تعریف تعطیل اجرای حکم  222-1  اجرای اسناد  242-1-1 سند رسمی لازم الاجراء  242-1-2  تعریف سند  242-1-3 سند‌ رسمی‌   252-1-5 اسنادی که میتوان  درخواست اجراء آنها را نمود  262-1-6  مراجع صدور اجراییه  262-1-6-1 دفاتر‌ اسناد‌ رسمی   272-1-6-2  اداره‌ ثبت محل  282-2 تفاوت سندي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد با سند در حكم سند رسمي لازم‌الاجراء  292-2-1 مرجع صدور اجرائيه در مورد اسناد رسمي: 292-2-2 مرجع صدور اجرائيه در مورد اسنادي كه در حكم اسناد رسمي لازم الاجراء مي باشند. 302-3 اجراي اسناد ثبتي   302-3-1  اسنادي كه مي توان درخواست اجراء آنها را نمود. 302-3-1-1 اسناد منجز و معلق  322-3-1-2 وجود مبنا و جهت قانوني براي صدور اجرائيه: 332-3-2  تقاضاي كتبي متعهدله: 342-3-3  فرا رسيدن زمان اجراي تعهد: 352-4  مرجع صدور اجراييه: 352-4-1 دفتر اسناد رسمي: 352-4-2  اجراي ثبت يا ادارة ثبت: 362-4-3 اجراي سند توسط دادگاه: 372-5  صدور اجرائيه  382-5-1  انواع اجرائيه: 392-5-2  تعداد برگ هاي اجراييه  422-5-3  اشكالات مربوط به صدور اجرائيه: 422-6  شروع عمليات اجرائي   432-6-1 عمليات اجرائي: 432-6-2  مراحل عمليات اجرائي: 462-6-2-1  صدور دستور اجراييه و اجراي اين دستور  462-6-2-2  ابلاغ اجراييه: 482-6-2-2-1  ابلاغ اجرائيه و عدم حضور متعهد: 482-6-2-2-2 ابلاغ اجرائيه به شركتها: 492-6-2-2-3 ابلاغ اجرائيه به وزارتخانه ها و ادارات دولتي   492-6-2-2-4  ابلاغ اجرائيه با نشر آگهي: 502-6-2-2-5 ابلاغ اجراييه به معرفي متعهد له: 502-6-2-2-6 ابلاغ اجرائيه به وراث متعهد  502-6-2-2-7 ابلاغ اجرائيه به محجور: 502-6-3  تغيير محل اقامت متعهد: 502-7 ترتيب اجراء  512-7-1  اسناد بدون وثيقه  512-7-1-1  ترتيب اجراء اسناد بدون وثيقه  512-7-1-2 تأمين موضوع اجرائيه: 522-7-1-3 اجرائيه بر تسليم مال منقول: 532-7-1-4 اجرائيه بر تسليم مال غيرمنقول: 532-7-1-5  انجام تعهد به وسيلة متعهدله: 542-7-2 وجه التزام  542-7-2-1 وجه التزام در تأخير انجام تعهد  542-7-2-2  وجه التزام در صورت عدم انجام تعهد  552-7-3 رسيدگي به مدارك متعهد: 552-7-4  بازداشت اموال متعهد: 552-7-4-1 بازداشت اموال منقول: 562-7-4-2 بارداشت اموال غيرمنقول: 582-7-5 بازداشت اموال نزد شخص ثالث: 592-7-6  مزايدة اموال بازداشت شده 592-7-7 مستثنيات دين: 602-7-7-1  اعتراض به بازداشت مستثنيات دين: 612-7-8 آثار بازداشت اموال متعهد: 622-8  اسناد داراي وثيقه  622-8-1  ترتيب اجراء اسناد داراي وثيقه  622-8-1-1  اسناد مربوط به اموال غير منقول: 622-8-1-2 اسناد مربوط به اموال منقول: 632-8-2 واگذاري ملك به بستانكار  632-8-3  زمان حراج و ختم آن  642-8-4  تنظيم سند انتقال اجرائي: 672-8-5  تحويل مال منقول يا مال غيرمنقول  682-8-6  تخليه  692-8-7  حقوق و تكاليف بدهكار اسناد رهني و شرطي   702-8-8  حقوق ساير بستگان و امكان استيفا آنها از مورد وثيقه: 712-9  هزينه هاي اجرايي: 712-10  خاتمة عمليات اجرائي: 732-11  شكايت اجرايي   742-11-1  شكايت از اجراء سند: 742-11-2 اقسام شكايت از اجراء مفاد اسناد رسمي   742-11-2-1  شكايت از دستور اجراء سند رسمي به ادعاء مجعول بودن آن با معرفي جاعل: 742-11-2-2  شكايت از دستور اجراء سند رسمي بدون تعيين جاعل: 742-11-2-3  شكايت از اقدامات اجرايي و عمليات مأمورين اجراء: 752-11-3  دعاوي مربوط به اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا 772-11-3-1  شکایت از عملیات اجرایی و طرز رسیدگی به شکایات   772-11-3-2   شکایت از دستور اجراء  782-12 توقيف عمليات اجرائي: 812-12-1 موارد توقيف عمليات اجرائي: 812-12-2 قرار توقيف عمليات اجرائي   83توقیف و ابطال اجرای احکام مدنی   853-1 طواری موجد توقیف    853-1-1 توقّف و توقیف عملیات اجرایی رأی   853-1-2 اقسام طواری موجد توقیف    863-1-2-1 توقّف عملیات اجرایی به حکم قانون  863-1-2-2 توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکومٌ له  883-1-2-3 توقیف عملیات اجرایی به رأی دادگاه 883-1-2-3-1  اعتراض ثالث اجرایی   893-1-2-3-1-1 اظهار حق ثالث اجرایی مستند به حکم قطعی و شرایط آن  903-1-2-3-1-2  شرایط اظهار حق ثالث مستند به سند رسمی   923-1-2-3-2  توقیف اجرای رأی داوری   953-1-2-3-3  چگونگی توقّف اجرای حکم با صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی   963-1-2-3-3-1  توقّف اجرای حکم در امور غیرمالی   973-1-2-3-3-2 توقّف اجرای حکم در امور مالی   993-2 مصادیق تعطیل اجرای حکم  1003-2-1 تعطیل اجرای حکم با رضایت محکوم‌له  1003-2-2 تعطیل اجرای حکم به فعل محکوم علیه  1013-2-3 ابراز رسید محکوم‌له  1033-3 تعطیل اجرای حکم به علت قبول دادخواست واخواهی   1033-3-1 تعطیل اجرای حکم به جهت احراز یکی از معاذیر موجه  1043-3-2  تعطیل اجرای حکم به جهت احراز عدم اطلاع محکوم علیه از مفاد حکم  غیابی   1073-4 تعطیل اجرای حکم به علت قبول یا ورود تجدیدنظر خواهی   1103-4-1تعطیل اجرای حکم به علت فسخ و نقض رأی غیر قطعی لازم‌الاجراء در دادگاه تجدیدنظر استان  1113-4-2  تعطیل اجرای حکم به علت پذیرش تجدید نظر خواهی در خارج از مهلت قانونی   1133-5 تعطیل اجرای حکم به علت تأخیر در اجرا و الغاء حکم  1153-5-1  قاعده اعتبار حکم دادگاه به مدت نامحدود و دوام قدرت اجرایی آن  1153-5-2 تعطیل اجرای احکام استثنایی به علت عدم اجرای آن در مدت معین و الغاء حکم  1163-5-2-1 تعطیل اجرای حکم طلاق به علت الغاء حکم  1173-5-2-2  تعطیل اجرای حکم تخلیه عین مستأجره به علت الغاء حکم  1183-6 تعطیل اجرای حکم به سبب عدم امکان اجرای آن  119نتیجه گیری   122پیشنهاد: 124منابع  125   
 


 چکیدههدف از انجام این تحقیق بررسی احکام ,آثار و پیامدهای توقیف و ابطال عملیات اجرایی در اسناد لازم الاجراء و مطالعه تطبیقی آن با اجرای احکام مدنی می باشد. روش تحقیق از نوع تحقیقی و مطالعات کتابخانه ای می باشد

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .

محصولات مرتبط ...

بودجه آموزش و پرورش سال 96 و سال 97 مقایسه ،مزایا و معایب آن سالها

پایان نامه / حسابداری
25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه بررسی مصونیت‌ها و معافیت‌های پارلمانی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به حقوق فرانسه و انگلیس

پایان نامه / حقوق
45000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جايگزين منبع پروتئين حيواني بر عملكرد جوجه های گوشتي

پایان نامه / پزشکی
45000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بررسی تطبیقی مبحث طبقه بندی مجرمین از دیدگاه روانشناسی جنایی ایران و فرانسه

پایان نامه / حقوق
40000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بررسی و تبیین جایگاه حقوقی عهدنامه مودت 1955 (بین ایران وامریکا) از منظر حقوق بین الملل پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پایان نامه / حقوق
40000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بررسی و تبیین جایگاه حقوقی عهدنامه مودت 1955 (بین ایران وامریکا) از منظر حقوق بین الملل پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پایان نامه / حقوق
40000 تومان
توضیحات محصول / خرید
0