شماره پشتیبانی : 09126110976 -- 02166488416
قیمت محصول :     40000 تومان

سبد خرید

تعداد موارد موجود در سبدخرید: 0

    فعلا محصولی اضافه نکرده اید!

بررسی و سنجش وضعیت پارک‌های آموزش ترافیک در تهران از منظر فضای دوستدار کودک


عنوان:بررسی و سنجش وضعیت پارک‌های آموزش ترافیک در تهران از منظر فضای دوستدار کودک فهرست مطالبفهرست مطالب                                                                                                             شماره صفحهچکیده                                                                                                                                            1مقدمه                                                                                                                                 21- فصل اول: مقدمه.. 41-1 بیان مسئله. 51-2 اهمیت و ضرورت پژوهش.... 81-2-1 ضرورت پرداختن به موضوع شهر دوستدار کودک.... 81-2-2 ضرورت توجه به پارک‌های آموزش ترافیک.... 91-2-3 ضرورت توجه به پارک‌های آموزش ترافیک بر مبنای رویکرد شهر دوستدار کودک در شهر تهران   91-3 اهداف پژوهش.... 101-4 سوالات پژوهش.... 101-5 فرضیه‌های پژوهش.... 111-6 روش تحقیق... 111-6-1 روش گردآوری داده‌ها 111-6-2 جامعه آماری و نمونه‌گیری... 121-6-3 روش تجزیه‌وتحلیل... 132- فصل دوم: ادبیات پژوهش.... 152-1 تعاریف و مفاهیم.. 162-1-1 شهر دوستدار کودک.... 162-1-2 پارک‌های آموزش ترافیک.... 182-2 مبانی نظری شهر دوستدار کودک... 202-2-1 دلایل ایجاد شهرهای دوستدار کودک.... 202-2-2 اساس‌نامه شهرهای دوستدار کودک (CFC). 202-2-3 مصوبه شهر دوستدار کودک.... 212-2-4 کودک و تجربه شهرنشینی امروز. 242-2-5 فضای دوستدار کودک.... 252-2-6 عوامل موثر در فضاهای دوستدار کودک.... 262-3 تجارب جهانی مرتبط با شهر دوستدار کودک... 372-4 پارک‌های آموزش ترافیک.... 432-4-1 مشخصات پارک آموزش ترافیک.... 432-4-2 دلایل ایجاد پارک‌های آموزش ترافیک.... 442-4-3 پارک‌های آموزش ترافیک در ایران.. 442-4-4 پارک‌های آموزش ترافیک در جهان.. 452-5 پیشینه پژوهش.... 502-6 نتیجه‌گیری و ارائه چارچوب نظری.. 553- فصل سوم: روش.... 593-1 روش پژوهش.... 603-1-1 روش تحقیق بر اساس هدف... 613-1-2 روش تحقیق بر اساس روش گردآوری داده‌ها 613-1-3 روش گردآوری داده‌ها 623-2 جامعه آماری و نمونه‌گیری از استفاده‌کنندگان از پارک‌های آموزش ترافیک.... 633-2-1 پرسشنامه.. 633-2-2 جامعه آماری... 653-2-3 روش نمونه‌گیری... 663-2-4 حجم نمونه.. 663-2-5 روایی سنجی... 663-2-6 پایایی سنجی... 683-3 نمونه‌گیری از گروه خبرگان.. 693-3-1 روش دلفی... 703-3-2 نمونه‌گیری هدفمند و متوالی... 703-4 مدل‌ها و روش‌های مورد استفاده در طرح.. 713-4-1 فرایند تحلیل سلسله مراتبی... 713-4-2 مدل تاپسیس..... 733-4-3 مقیاس لیکرت... 753-4-4 مدل ترکیبی AHP-TOPSIS. 773-5 روش آزمون فرضیات... 773-5-1 روش بررسی فرضیه اول پژوهش..... 773-5-2 روش بررسی فرضیه دوم پژوهش..... 773-6 فرایند تحلیل پژوهش.... 783-7 معرفی نمونه‌های موردی.. 793-7-1 پارک‌های آموزش ترافیک تهران.. 793-7-2 پارک‌های آموزش ترافیک منتخب جهت بررسی موردی... 813-8 نتیجه‌گیری.. 894- فصل چهارم: یافته‌ها. 914-1 ویژگی های عمومی استفاده‌کنندگان از پارک‌های آموزش ترافیک.... 924-1-1 رده سنی کودکان استفاده‌کننده از پارک‌های آموزش ترافیک.... 924-1-2 رده آموزشی کودکان استفاده‌کننده از پارک‌های آموزش ترافیک.... 934-1-3 رده سنی والدین کودکان استفاده‌کننده از پارک‌های آموزش ترافیک.... 944-1-4 وضعیت سواد والدین کودکان استفاده‌کننده از پارک‌های آموزش ترافیک.... 954-1-5 شغل والدین کودکان استفاده‌کننده از پارک‌های آموزش ترافیک.... 954-1-6 وسیله نقلیه جهت مراجعه به پارک آموزش ترافیک.... 964-1-7 وسیله نقلیه بازگشت از پارک آموزش ترافیک به مدرسه یا خانه.. 974-1-8 بخش‌های مورد علاقه کودکان در پارک آموزش ترافیک.... 984-1-9 میزان مراجعه به پارک آموزش ترافیک.... 994-1-10 فاصله محل سکونت از پارک آموزش ترافیک.... 1004-1-11 روش‌های مناسب دسترسی به پارک آموزش ترافیک.... 1014-1-12 میزان رضایت از برخورد مربیان پارک‌های آموزش ترافیک.... 1024-1-13 علت استفاده از پارک‌های آموزش ترافیک.... 1034-2 تحلیل مولفه امنیت و ایمنی در پارک‌های آموزش ترافیک.... 1044-2-1 بررسی معیار امنیت در پارک‌های آموزش ترافیک.... 1044-2-2 بررسی معیار ایمنی در پارک‌های آموزش ترافیک.... 1104-3 تحلیل مولفه حس تعلق و احترام در پارک‌های آموزش ترافیک.... 1174-3-1 بررسی معیار میزان تعلق به محیط در پارک‌های آموزش ترافیک.... 1174-3-2 بررسی معیار میزان احساس احترام و ارزش داشتن کودک به محیط در پارک‌های آموزش ترافیک     1224-4 تحلیل مولفه ارتباط با محیط و مردم در پارک‌های آموزش ترافیک.... 1304-4-1 بررسی معیار میزان روابط اجتماعی در پارک‌های آموزش ترافیک.... 1304-4-2 بررسی معیار میزان یادگیری کودک در پارک‌های آموزش ترافیک.... 1384-5 تحلیل مولفه ویژگی‌های عملکردی- محیطی در پارک‌های آموزش ترافیک.... 1474-5-1 بررسی معیار میزان سلامت کودک در پارک‌های آموزش ترافیک.... 1474-5-2 بررسی معیار عملکردی در پارک‌های آموزش ترافیک.... 1564-5-3 بررسی معیار ویژگی‌های کالبدی و طراحانه در پارک‌های آموزش ترافیک.... 1624-6 فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. 1774-6-1 گام اول: مقایسه دودویی معیارها 1774-6-2 گام دوم مقایسه دودویی زیرمعیارها 1784-6-3 گام سوم: محاسبه وزن نهایی هر یک از شاخص‌ها 1844-7 تحلیل AHP-TOPSIS در پارک‌های ترافیک شش‌گانه. 1864-7-1 گام اول: محاسبه ماتریس ماکزیمم ایده آل، وضع موجود و مینیمم ایده آل در تمامی شاخص‌ها در پارک‌های ترافیک شش‌گانه.. 1864-7-2 گام دوم: محاسبه ماتریس موزون ماکزیمم ایده آل، وضع موجود و مینیمم ایده آل در پارک‌های آموزش ترافیک شش‌گانه.. 1884-7-3 گام سوم: محاسبه فاصله وضع موجود از حالات ایده آل در تمامی شاخص‌ها در پارک‌های ترافیک شش‌گانه   1904-7-4 گام چهارم: محاسبه عدد نهایی تاپسیس در پارک‌های ترافیک شش‌گانه.. 1924-8 تحلیل تاپسیس به تفکیک شاخص‌ها 1934-8-1 تحلیل تاپسیس به تفکیک شاخص‌ها در منطقه 5.. 1934-8-2 تحلیل تاپسیس به تفکیک شاخص‌ها در منطقه 6.. 1964-8-3 تحلیل تاپسیس به تفکیک شاخص‌ها در منطقه 8.. 1994-8-4 تحلیل تاپسیس به تفکیک شاخص‌ها در منطقه 14.. 2024-8-5 تحلیل تاپسیس به تفکیک شاخص‌ها در منطقه 18.. 2054-8-6 تحلیل تاپسیس به تفکیک شاخص‌ها در منطقه 20.. 2084-9 نتیجه‌گیری.. 2115- فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری... 2135-1 آزمون فرضیات پژوهش.... 214قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .

محصولات مرتبط ...

بودجه آموزش و پرورش سال 96 و سال 97 مقایسه ،مزایا و معایب آن سالها

پایان نامه / حسابداری
25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه بررسی مصونیت‌ها و معافیت‌های پارلمانی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به حقوق فرانسه و انگلیس

پایان نامه / حقوق
45000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جايگزين منبع پروتئين حيواني بر عملكرد جوجه های گوشتي

پایان نامه / پزشکی
45000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بررسی تطبیقی مبحث طبقه بندی مجرمین از دیدگاه روانشناسی جنایی ایران و فرانسه

پایان نامه / حقوق
40000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بررسی و تبیین جایگاه حقوقی عهدنامه مودت 1955 (بین ایران وامریکا) از منظر حقوق بین الملل پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پایان نامه / حقوق
40000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بررسی و تبیین جایگاه حقوقی عهدنامه مودت 1955 (بین ایران وامریکا) از منظر حقوق بین الملل پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پایان نامه / حقوق
40000 تومان
توضیحات محصول / خرید
0