شماره پشتیبانی : 09126110976 -- 02166488416

مقالات

رویکرد کمی در پژوهش   منظور از رویکرد در پژوهش، منظری است که همچون دریچه ای در برابر چشم پژوهشگر قرار دارد و او از آن پنجره قلمرو مطالعاتی خود را می بیند و وجوه مختلف آن را می شناسد. ه...

ادامه توضیحات
0