شماره پشتیبانی : 09126110976 -- 02166488416

مقالات

هدف از رشته ی مدیریت بیمه توانایی شناخت وظایف اصلی سازمان های مرتبط با بیمه و بازرگانی می باشد که  دانشجویان مدیریت بیمه پس از افرغ التحصیلی در این رشته می بایست قابلیت شناخت مسائل مربوط به مدیری...

ادامه توضیحات
0