شماره پشتیبانی : 09126110976 -- 02166488416
قیمت محصول :     40000 تومان

سبد خرید

تعداد موارد موجود در سبدخرید: 0

    فعلا محصولی اضافه نکرده اید!

بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با خلاقیت خبرنگاران وروزنامه‌نگاران ورزشی ایران


 عنوان:بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با خلاقیت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ورزشی ایران    فهرست مطالب چکیده 1فصل اول: کلیات تحقیق.. 21-1. مقدمه. 31-2. بیان مسأله. 41-3. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 61-4. اهداف تحقیق.. 71-4-1. هدف کلی.. 71-4-2. اهداف اختصاصی.. 71- 5. فرضیه های تحقیق.. 81-6. محدودیتهای تحقیق.. 81-7. تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق.. 8فصل دوم: مبانی نظری  و پیشینه تحقیق.. 112-1. مقدمه. 122-2. مبانی نظری تحقیق.. 122-2-1. فنآوری اطلاعات... 122-2-1-1. مفهوم فنآوری.. 122-2-1-2. اجزای فنآوری.. 132-2-1-3. مفهوم اطلاعات... 132-2-1-4. مفهوم فنآوری اطلاعات... 142-2-1-5. مؤلفههای فنآوری اطلاعات... 182-2-1-5-1. سخت افزار. 182-2-1-5-2. نرم افزار. 192-2-1-5-3. انسان افزار. 192-2-1-6. ابزارهای اساسی در عرصه فنآوری اطلاعات... 202-2-1-7. سیر تحول فنآوری اطلاعات... 212-2-1-8. تاریخچه اینترنت... 222-2-1-9. اینترنت در ایران. 222-2-1-10. موانع و مشکلات استفاده از فنآوری اطلاعات در ایران. 232-2-1-10-1. موانع سخت افزاری و نامناسب بودن زیر ساختهای مخابراتی از نظر محدودیت در پهنای باند. 232-2-1-10-2. موانع مالی.. 232-2-1-10-3. موانع آموزشی.. 242-2-1-10-4. عوامل فرهنگی و اجتماعی.. 252-2-1-11. علوم کامپیوتر در ورزش... 262-2-2. خلاقیت... 272-2-2-1. آزمونهاي تفکر خلاق.. 282-2-2-2. شرايط مناسب تفکر و خلاقيت... 302-2-2-3. تکنیکهاي خلاقيت و نوآوري.. 322-2-2-3-1. طوفان مغزي.. 322-2-2-3-2. الگوبرداري از طبيعت... 322-2-2-3-3. تکنيک گروه اسمي.. 322-2-2-4. طبقهبندی خلاقيت و نوآوري.. 332-2-2-5. انواع خلاقيت و نوآوري.. 332-2-2-5-1. خلاقيت و نوآوري علمي.. 332-2-2-5-2. خلاقيت و نوآوري فنآورانه. 342-2-2-5-3. خلاقيت و نوآوري صنعتي.. 352-2-2-5-4. خلاقيت و نوآوري در سازمان. 362-2-4. خبرنگار و روزنامهنگار. 372-2-4-1. خبرنگار. 372-2-8-1-1. مهارت و توانمندیهای مورد نیاز خبرنگاری.. 402-2-4-1-2. خبرنگار ورزشی.. 422-2-4-1-2-1. وظایف خبرنگار ورزشی.. 422-2-4-2. روزنامه نگار. 432-2-4-2-1. روزنامهنگار ورزشی.. 442-2-4-2-1-1. وظایف روزنامهنگار ورزشی.. 442-2-4-3. تحصیلات لازم برای ورود به شغل روزنامه نگاری و خبرنگاری.. 442-2-4-4. آینده شغلی، بازار کار و فرصتهای استخدامی روزنامه نگار و خبرنگار. 452-2-4-5. درآمد روزنامهنگار/خبرنگار. 452-2-4-6. شخصیتهای مناسب شغل روزنامه نگاری/خبرنگاری.. 462-3. پیشینه تحقیق.. 462-3-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 462-3-2. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 552-4. جمع بندي.. 66 فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 673-1. مقدمه. 683-2. روش تحقیق.. 683-3. جامعه آماری.. 683-4. نمونه آماری.. 683-5. ابزار گردآوری اطلاعات... 693-5-1. پرسشنامه محققساخته جهت جمعآوری ویژگیهای فردی آزمودنیها 693-5-2. پرسشنامه فنآوری اطلاعات... 693-5-3. پرسشنامه خلاقیت... 693-5-3-1. روش نمرهدهی.. 703-6. روش جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات... 70فصل چهارم: یافته های تحقیق.. 724-1. مقدمه. 734-2. آمارههای توصیفی.. 734-2-1. جنسیت... 734-2-2. سن.. 744-2-3. وضعیت تأهل.. 754-2-4. سطح تحصیلات... 764-2-5. سابقه فعالیت... 774-2-6. رسانه محل فعالیت... 794-3. تحلیل آماری دادهها 804-3-1. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها 804-4. آزمون فرضیه های تحقیق.. 804-4-1: فرضیه اول. 814-4-2: فرضیه دوم. 814-4-3: فرضیه سوم. 824-4-4: فرضیه چهارم. 824-4-5: فرضیه پنجم. 834-4-6: فرضیه ششم. 834-4-7: فرضیه هفتم. 854-4-8: فرضیه هشتم. 85فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 875-1. مقدمه. 885-2. خلاصه تحقیق.. 885-3. بحث و بررسی آزمون فرضیه ها 905-3-1. فرضیه اول. 905-3-2. فرضیه دوم. 915-3-3. فرضیه سوم. 925-3-4. فرضیه چهارم. 935-3-5. فرضیه پنجم. 945-3-6. فرضیه ششم. 955-3-7. فرضیه هفتم. 965-3-8. فرضیه هشتم. 975-4. نتیجه گیری کلی.. 985-5. پیشنهادهای کاربردی.. 985-6. پیشنهادهای پژوهشی.. 99پیوست

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .

محصولات مرتبط ...

بودجه آموزش و پرورش سال 96 و سال 97 مقایسه ،مزایا و معایب آن سالها

پایان نامه / حسابداری
25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه بررسی مصونیت‌ها و معافیت‌های پارلمانی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به حقوق فرانسه و انگلیس

پایان نامه / حقوق
45000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جايگزين منبع پروتئين حيواني بر عملكرد جوجه های گوشتي

پایان نامه / پزشکی
45000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بررسی تطبیقی مبحث طبقه بندی مجرمین از دیدگاه روانشناسی جنایی ایران و فرانسه

پایان نامه / حقوق
40000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بررسی و تبیین جایگاه حقوقی عهدنامه مودت 1955 (بین ایران وامریکا) از منظر حقوق بین الملل پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پایان نامه / حقوق
40000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بررسی و تبیین جایگاه حقوقی عهدنامه مودت 1955 (بین ایران وامریکا) از منظر حقوق بین الملل پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پایان نامه / حقوق
40000 تومان
توضیحات محصول / خرید
0