شماره پشتیبانی : 09126110976 -- 02166488416
قیمت محصول :     40000 تومان

سبد خرید

تعداد موارد موجود در سبدخرید: 0

    فعلا محصولی اضافه نکرده اید!

رنگرزی الیاف چتایی با استفاده از رنگ راکتیو بدون حضور آب

  رنگرزی الیاف چتایی با استفاده از رنگ راکتیو بدون حضور آب    


 فهرست مطالبفصل اول: کلیات تحقیق. 11-1 مواد رنگزای راکتیو. 21-1-1 ساختار شیمیایی رنگینه های راکتیو. 31-1-2 ماهیت گروه های واکنش پذیر. 71-2 بخش رنگساز رنگهای راکتیو. 81-2-1 رنگینه های آزو. 81-2-2 دی آزودار کردن. 91-2-3 رنگ های راکتیو با گروه رنگساز آزو. 121-2-4 رنگینه های آنتراکینونی.. 131-2-5 رنگینه های فتالوسیانین. 141-2-6 رنگ های راکتیو با گروه رنگساز فتالوسیانین. 141-3 گروه های فعال رنگ های راکتیو 151-4 رنگهای راکتیو با پایه تری آزین ها 171-4-1 ساختمان و نامگذاری تری آزین ها 171-4-2 تغییرات ساختمانی بین رنگهای راکتیو. 181-5 رنگهای راکتیو با پایه دی آزین ها 191-5-1 ساختمان و نام علمی دی آزینها 191-5-2 خواص عمومی دی آزین ها 211-5-3 پایداری پیوندهای لیف و رنگ با رنگ های راکتیو با پایه دی آزینها 221-6 رنگهای راکتیو با پایه وینیل سولفون. 251-7 رنگهای راکتیو دوعاملی.. 271-8 شیمی فیزیک جذب رنگهای راکتیو. 281-8-1 رفتارهای ترمودینامیکی.. 291-8-2 سرعت رنگرزی. 311-8-3 کلیات دسترسی به تأثیر متقابل رنگ و لیف... 321-9 الیاف جوت.. 321-9-1 چتایی (جوت) 321-9-2 خصوصیات لیف جوت.. 331-9-3 جوت و نساجی.. 341-9-4 ویژگی های فیزیکی جوت.. 361-9-5 پروسه تولید نخ جوت.. 371-9-6 تولید نخ جوت در انواع مختلف... 39فصل دوم: ادبیات و سوابق تحقیق. 402-1 ادبیات تحقیق. 412-1-1 رنگرزی بدون آب.. 412-1-2 سیستم سوسپانسیون D5. 442-1-3 استفاده از سیستم سوسپانسیون D5 برای پارچه های پنبه ای.. 472-1-4 جذب سطحی و تثبیت یک رنگ واکنش پذیر بر روی یک کتان یا پنبه در سیستم های غیر آبی.. 522-1-5 تاثیر برخی حلال ها بر روی رنگرزی سلولز و پارچه  های سلولزی احیا شده 562-2 سوابق تحقیق. 57فصل سوم: 623-1-1 اسپکتروفتومتر جذبی. 643-1-2 سل در دستگاه اسپکتروفتومتری جذبی. 643-1-3 کالیبراسیون  دستگاه 653-2 آزمایش های انجام شده 673-2-1 بررسی اثر حلال بر روی نخ چتایی. 683-2-2 تعیین معادله استاندارد 683-2-4 معادله استاندارد محلول آب و رنگ.. 69فصل چهارم: 711-4 رنگرزی با حلال های مختلف.. 722-4 ایزوترمها: 852-4-1 ایزوترم لانگمویر. 852-4-2 ایزوترم فرندلیچ. 862-4-3 ایزوترم تمکین. 89فصل پنجم: نتیجه گیری 91نتیجه گیری 92پیشنهادات 93منابع: 95  


 فهرست شکل هاشکل 2-1: دیاگرام شماتیک از رنگ/حمام سوسپانسیون. 45شکل 2-2: پروسه رنگرزی در حمام سوسپانسیون D5 و حمام آب... 46شکل 2-3: رسوب رنگ/سیستم سوسپانسیون با پخش کننده های مختلف(غلظت رنگ: 50 گرم بر لیتر) 49شکل 2-4: مقایسه توانایی پراکنده شدن HPIS، BCS-6، BCS-4. 49شکل 2-5: توزیع ذرات رنگ/سیستم سوسپانسیون D5. 50شکل 2-6:تأثیر دمای رنگ ب و مدت زمان به مقدار K/S. 52شکل4-1 : نمایش شماتیک رنگزی در سیستم میسل معکوس... 85  


 فهرست جدول هاجدول 1- 1: خصوصیات فیزیکی جوت و دیگر الیاف... 34جدول  1- 2: اندازه گیری های لیف جوت و مقایسه آن با دیگر الیاف... 34جدول 1-3: پروسه تولید نخ جوت... 39جدول 2-1: تأثیر دمای رنگرزی A و مدت زمان A.. 51جدول 2-2: تأثیر دمای رنگرزی A و مدت زمان A.. 51جدول 3-1: دستگاه و تجهیزات مورد استفاده 63جدول3-2: مواد شیمیایی مورد نیاز. 66جدول 3-3: مشخصات رنگزا 66جدول 4-1: نمونه های رنگرزی شده 74جدول4-2: نمونه های رنگرزی شده بعد از تثبیت... 74جدول4-3: ∆E   به دست آمده 75جدول4-4: استحکام نمونه ها 75  


 فهرست جداولنمودار 3-1: معادله استاندارد محلول آماده شده رنگ... 69نمودار 3-2: معادله استاندارد محلول آب و رنگ و متانول. 70نمودار 4-1 : نمودار مربوط به رنگرزی با حلال قبل از شستشو. 72نمودار4-2: نمودار مربوط به رنگرزی با حلال بعد از شستشو. 73نمودار4-3: رنگرزی با راکتیو سرد با نسبتهای مختلف حلال متانول. 76نمودار4-4: رنگرزی با رنگ راکتیو سرد با نسبتهای مختلف حلال متانول بعد از مرحله تثبیت... 78نمودار4-5: رنگرزی با رنگ راکتیو گرم با نسبتهای مختلف حلال متانول. 79نمودار4-6: رنگرزی با راکتیو گرم با نسبت های مختلف حلال بعد از مراحل تثبیت... 80نمودار4-7:رنگرزی با رنگزا راکتیو سرد با نسبتهای مختلف حلال اتانول. 81نمودار 4-8 : رنگرزی با راکتیو سرد بانسبتهای مختلف حلال اتانول بعد از تثبیت... 82نمودار 4-9 : رنگرزی با رنگزا راکتیو گرم با نسبتهای مختلف حلال اتانول. 83نمودار 4-10 : رنگرزی با رنگزا راکتیو گرم با نسبتهای مختلف حلال اتانول بعد از تثبیت... 84 نمودار 4-11 : ایزوترم لانگمویر آب ورنگ و متانول. 86نمودار4-12: ایزوترم لانگمویر آب ورنگ... 87نمودار4-13: ایزوترم فرندلیج آب ورنگ... 89نمودار4-14: ایزوترم فرندلیج آب ورنگ ومتانول. 89نمودار4-15: ایزوترم تمکین آب ورنگ... 91نمودار 4-16:ایزوترم تمکین آب ورنگ ومتانول. 91 


قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .

محصولات مرتبط ...

بودجه آموزش و پرورش سال 96 و سال 97 مقایسه ،مزایا و معایب آن سالها

پایان نامه / حسابداری
25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه بررسی مصونیت‌ها و معافیت‌های پارلمانی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به حقوق فرانسه و انگلیس

پایان نامه / حقوق
45000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جايگزين منبع پروتئين حيواني بر عملكرد جوجه های گوشتي

پایان نامه / پزشکی
45000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بررسی تطبیقی مبحث طبقه بندی مجرمین از دیدگاه روانشناسی جنایی ایران و فرانسه

پایان نامه / حقوق
40000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بررسی و تبیین جایگاه حقوقی عهدنامه مودت 1955 (بین ایران وامریکا) از منظر حقوق بین الملل پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پایان نامه / حقوق
40000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بررسی و تبیین جایگاه حقوقی عهدنامه مودت 1955 (بین ایران وامریکا) از منظر حقوق بین الملل پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پایان نامه / حقوق
40000 تومان
توضیحات محصول / خرید
0