شماره پشتیبانی : 09126110976 -- 02166488416
قیمت محصول :     40000 تومان

سبد خرید

تعداد موارد موجود در سبدخرید: 0

    فعلا محصولی اضافه نکرده اید!

سنتز مشتقات جدید از خانواده تاکرین ها و بررسی تاثیرات آنها روی حافظه موش


 عنوان سنتز مشتقات جدید از خانواده تاکرین ها و بررسی تاثیرات آنها روی حافظه موش    فهرست مطالب چکیده 1فصل اول. 2مباحث تئوری.. 2مقدمه. 31-1 سیستم عصبی مرکزی.. 31-1-1 تبادل اطلاعات در سیستم عصبی.. 31-2 مروری بر اختلالات شناختی.. 61-2-1 دلیریوم. 61-2-2 اختلالات فراموشی.. 71-2-3 دمانس... 81-3 تاکرین.. 191-3-1 تاکرین و تاریخچه آن. 19فصل دوم. 38مباحث تجربی.. 382- مواد و روش ها 392-1بخش شیمیایی.. 392-1-1 مواد و دستگاه ها 39فصل سوم. 48نتایج. 483-1 نتایج شیمیایی.. 494-1-2 نتایج شیمیایی مشتق دوم :4-متیل- N-( 1 ، 2 ،3 ، 4 تتراهیدروآکریدین 9 ایل ) بنزو ] d [ تیازول- 2- آمین   534-1-3 نتایج شیمیایی مشتق سوم : 4-کلرو N ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 تتراهیدروآکریدین- 9 ایل ) بنزو ] d [ تیازول- 2- آمین.. 57فصل چهارم. 62بحث و نتیجه گیری.. 62منابع ومآخذ. 64فهرست جدول ها جدول 1-1 فهرستی از بازدارنده های کولین استراز با توجه ساختار الگویی آن]60[ 26جدول 1-2 مهارکننده های استیل و بوتیریل کولین استراز در انسان توسط ترکیبات هم خانواده ی تاکرین]62[ 28جدول 1-3 مشتقاتی از ترکیب ] N - (1-بنزیل پی پیریدین-4-ایل ) -6-کلرو-1 ، 2، 3، 4-تتراهیدروآکریدین -9-آمین[ 31جدول 1-4 مشتقات مختلف به دست آمده از 6-کلرو-2-متوکسی-N-فنیل آنتراسن-9-آمین]63[ 32جدول 1 -5 مشتقات به دست آمده از 1-بنزیل N-(6-کلرو-2-متوکسی آنتراسن-9-ایل) پی پیریدین-4-آمین]63[ 34جدول 1 -6 مشتقات به دست آمده از گروه ششم]63[ 35جدول 1 -7 مشتقات به دست آمده از گروه هفتم]63[ 36جدول 1 -8 مشتقات به دست آمده از گروه هشتم]63[ 36  


 فهرست شکل ها شکل 1-1 علل مرگ ( همه سنین ) در سال های 2000 تا 2013 در ایالات متحده آمریکا . 9شکل 1-2 میزان شیوع بیماری آلزایمر بر اساس سن در ایالات متحده آمریکا در سال 2015 ]8[ 9شکل 1-3 تعداد افراد مبتلا به بیماری آلزایمر در گروه سنی 65 سال و بالاتر در ایالات متحده آمریکا در سال های 2010 تا 2050]8[ 12شکل 1-4 ساختار شیمیایی استیل کولین و نور اپی نفرین. 13شکل 1-5 نحوه ی عملکرد سیناپس کولینرژیک مرکزی. 14شکل 1-6 مکانیسم هیدرولیز استیل کولین توسط استیل کولین استراز ( Glu334 ، His447 ، Ser203 ) و بوتیریل کولین استراز ( Glu325 ، His438 ، Ser198 )  ]22[ 15شکل 1-7 ساختار شیمیایی دانپزیل. 16شکل 1-8  ساختار شیمیایی گالانتامین. 16شکل 1-9 ساختار شیمیایی ممانتین. 17شکل 1-10 ساختار شیمیایی ریواستیگمین. 18شکل 1-11 ساختار شیمیایی تاکرین. 18شکل 1-12 ساختار تاکرین ، اشاره به شکست پیوند از سایت های مختلف ( a ، b  ، c )]42[ 20شکل 1- 13  سنتز تاکرین از آنترانیلو نیتریل ( 2 ) و سیکلوهگزانون ( 3 )]44[ 21شکل 1-14جایگزینی های مختلف گنجانده شده در مشتقات تاکرین از طریق شکست پیوند a. 21 [47]12 : X = 6-OMe , 4-Cl , 5-Cl , 6-Cl , 4-Me , 6-Me , 5-NO2 , 4-CF3 , 5-CF3 21شکل 1-15 مشتقات تاکرین بدست آمده از شکست پیوند از مسیر a ]42[ 22شکل 1- 16ترکیبات مشابه تاکرین با تغییر حلقه ی A.. 22شکل 1 -17 α- آمینونیتریل های مختلف و فراورده های احتمالی به دست آمده از آنها]51-53[ 23شکل 1-18 سنتز ترکیبات مشابه تاکرین از روش شکست پیوند b ]56و57[ 23شکل 1-19 معرف و محصولات مختلف از شکست پیوند b. 24شکل 1-20 تهیه ی ترکیبات هم خانواده تاکرین ها از روش شکست پیوند c ]42[ 24شکل 1-21 فرمول کلی ترکیبات هم خانواده ی تاکرین بدست آمده از مسیر سوم 25R2= Alkyl NH , aryl NH or alkyl2N.. 25شکل2-2 مراحل استخراج. 42شکل 4-2 طیف IR مشتق اول N-( 1 ، 2 ،3 ، 4 تتراهیدروآکریدین 9 ایل ) بنزو ] d [ تیازول- 2- آمین  50شکل 4-3 طیف 1HNMR مشتق اول N-( 1 ، 2 ،3 ، 4 تتراهیدروآکریدین 9 ایل ) بنزو ] d [ تیازول- 2- آمین  51شکل 4-4 طیف 1CNMR مشتق اول N-( 1 ، 2 ،3 ، 4 تتراهیدروآکریدین 9 ایل ) بنزو ] d [ تیازول- 2- آمین  52شکل 4-5 طیف Mass 4-متیل- N-( 1 ، 2 ،3 ، 4 تتراهیدروآکریدین 9 ایل ) بنزو ] d [ تیازول- 2- آمین  53شکل 4-6 طیف IR 4-متیل- N-( 1 ، 2 ،3 ، 4 تتراهیدروآکریدین 9 ایل ) بنزو ] d [ تیازول- 2- آمین  54شکل 4-7 طیف 1HNMR  4-متیل- N-( 1 ، 2 ،3 ، 4 تتراهیدروآکریدین 9 ایل ) بنزو ] d [ تیازول- 2- آمین  55شکل 4-9طیف Mass 4-کلرو N ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 تتراهیدروآکریدین- 9 ایل ) بنزو ] d [ تیازول- 2- آمین  57شکل 4-10طیف IR 4-کلرو N ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 تتراهیدروآکریدین- 9 ایل ) بنزو ] d [ تیازول- 2- آمین  58شکل 4-11 طیف 1HNMR 4-کلرو N ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 تتراهیدروآکریدین- 9 ایل ) بنزو ] d [ تیازول- 2- آمین  59شکل 4-12 طیف 1CNMR 4-کلرو N ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 تتراهیدروآکریدین- 9 ایل ) بنزو ] d [ تیازول- 2- آمین  60  
 


چکیده:بیماری آلزایمر ، اختلال پیشرونده در مغز می باشد که به آرامی سبب تخریب حافظه ، مهارت های یادگیری و در نهایت توانایی

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .

محصولات مرتبط ...

بودجه آموزش و پرورش سال 96 و سال 97 مقایسه ،مزایا و معایب آن سالها

پایان نامه / حسابداری
25000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه بررسی مصونیت‌ها و معافیت‌های پارلمانی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به حقوق فرانسه و انگلیس

پایان نامه / حقوق
45000 تومان
توضیحات محصول / خرید

پایان نامه اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جايگزين منبع پروتئين حيواني بر عملكرد جوجه های گوشتي

پایان نامه / پزشکی
45000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بررسی تطبیقی مبحث طبقه بندی مجرمین از دیدگاه روانشناسی جنایی ایران و فرانسه

پایان نامه / حقوق
40000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بررسی و تبیین جایگاه حقوقی عهدنامه مودت 1955 (بین ایران وامریکا) از منظر حقوق بین الملل پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پایان نامه / حقوق
40000 تومان
توضیحات محصول / خرید

بررسی و تبیین جایگاه حقوقی عهدنامه مودت 1955 (بین ایران وامریکا) از منظر حقوق بین الملل پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پایان نامه / حقوق
40000 تومان
توضیحات محصول / خرید
0